Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 mln zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do ministra).
  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 9 grudnia 2022 r.

Informacje dotyczące Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział