Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Zastępca Wójta

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jarosław Radomski Stanowisko:Zastępca Wójta Gminy
Telefon:81 8566001 w. 30
Godziny przyjęć:

godz. 7.30 - 15.30

pokój nr 2


Obowiązki:

Do zadań Zastępcy Wójta Gminy Michów należy:

 1. Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie pozyskania środków finansowych  na planowane inwestycje i projekty  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych UE.
 2. Pozyskiwanie innych zewnętrznych środków pozabudżetowych.
 3. Współpraca z organizacjami obywatelskimi, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami w realizacji wspólnych projektów.
 4. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z powiatami, gminami i innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi, w zakresie realizacji wspólnych inwestycji.
 5. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych gminy,
 6. Współpraca ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i gospodarki komunalnej,
 7. W uzgodnieniu z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych prowadzenie spraw z zakresu prac inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych budynków gminnych oraz planowanych w tym zakresie wydatków inwestycyjnych
 8. Przygotowywanie i przeprowadzanie projektów w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na inwestycje, remonty, zakupy i usługi prowadzone przez Gminę,
 9. Prowadzenie remontów dróg gminnych budynków komunalnych i budynku Urzędu Gminy,
 10.  Nadzór nad Funduszem Sołeckim,
 11. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji,
 13. Wykonywanie zleconych zadań w zakresie obronności kraju w okresie pokoju oraz w okresie „W” wg. statutu organizacyjnego szefa Obrony Cywilnej.
 14.  Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą samodzielnych stanowisk: stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej, stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych i stanowiskiem ds. gospodarki gruntami i działalnością gospodarczą
 15. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i czynności zleconych lub z upoważnienia Wójta Gminy.
0 1