Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Wójt Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Janusz Antoni Jankowski Stanowisko:wójt gminy
Telefon:(081) 85 66 030, (081) 85 66 001 wew. 28, kom.: 609 463 983
Email:
Godziny przyjęć:7.30 - 15.30
Obowiązki:

1.  Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy.

2.  Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz.

3.  Prowadzenie gospodarki finansowej gminy, gospodarowanie funduszem płac i  innymi funduszami.

4.  Podejmowanie czynności w sprawach  nie cierpiących zwłoki, związanych z

bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego i mienia publicznego.

5.  Wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z wykonania tych

uchwał.

6.  Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

7.  Ogłaszanie uchwał Rady Gminy w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania

budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

8.  Uczestniczenie w pracach  związków i porozumień między gminnych oraz

wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.

9. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej.

10. Upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

11. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych

osób do podejmowania tych czynności.

12. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników

Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek administracyjnych.

13. Załatwianie wniosków posłów i senatorów RP.

14. Ustalanie regulaminu pracy Urzędu.

15. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.

16. Załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu i jego pracowników.

17. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

18. Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i

przed organem administracji rządowej.

19. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

20. Kierowanie obroną cywilną na terenie gminy.

21. Wykonywanie zadań obronnych w gminie.

22. Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed powodzią i usuwania jej skutków.

23. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Księgowo – Podatkowym,

stanowiskiem d/s planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej, stanowiskiem d/s

inwestycji i zamówień publicznych,  stanowiskiem d/s obywatelskich, stanowiskiem d/s

gospodarki gruntami i działalnością gospodarczą, stanowiskiem d/s ochrony środowiska i

promocji gminy.

24. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy

prawa.

22 0
Janusz Antoni Jankowski Stanowisko:wójt gminy
Telefon:(081) 85 66 030, (081) 85 66 001 wew. 28, kom.: 609 463 983
Email:
Godziny przyjęć:7.30 - 15.30
Obowiązki:

1.  Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy.

2.  Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz.

3.  Prowadzenie gospodarki finansowej gminy, gospodarowanie funduszem płac i  innymi funduszami.

4.  Podejmowanie czynności w sprawach  nie cierpiących zwłoki, związanych z

bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego i mienia publicznego.

5.  Wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z wykonania tych uchwał.

6.  Udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

7.  Ogłaszanie uchwał Rady Gminy w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania

budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

8.  Uczestniczenie w pracach  związków i porozumień między gminnych oraz

wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.

9. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej.

10. Upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

11. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych

osób do podejmowania tych czynności.

12. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników

Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek administracyjnych.

13. Załatwianie wniosków posłów i senatorów RP.

14. Ustalanie regulaminu pracy Urzędu.

15. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.

16. Załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu i jego pracowników.

17. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

18. Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i

przed organem administracji rządowej.

19. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

20. Kierowanie obroną cywilną na terenie gminy.

21. Wykonywanie zadań obronnych w gminie.

22. Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed powodzią i usuwania jej skutków.

23. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Księgowo – Podatkowym,

stanowiskiem d/s planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej, stanowiskiem d/s

inwestycji i zamówień publicznych,  stanowiskiem d/s obywatelskich, stanowiskiem d/s

gospodarki gruntami i działalnością gospodarczą, stanowiskiem d/s ochrony środowiska i

promocji gminy.

24. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy

prawa.

23 0
Janusz Antoni Jankowski Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon:(081) 85 66 030, (081) 85 66 001 wew. 28, kom.: 609 463 983
Email:
24 1
Janusz Antoni Jankowski Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon:(081) 85 66 030, (081) 85 66 001 wew. 28, kom.: 609 463 983
Email:
490 2
Janusz Antoni Jankowski Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon:(081) 85 66 030, (081) 85 66 001 wew. 28, kom.: 609 463 983
Email:
895 3