Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Skarbnik Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Danuta Wiak Stanowisko:skarbnik gminy
Godziny przyjęć:7.30 - 15.30
Obowiązki:

1. Opracowywanie projektu budżetu Gminy.

2. Nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy.

3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań

    pieniężnych.

4. Przekazywanie pracownikom gminy, jednostkom organizacyjnym i zakładom

    budżetowym wytycznych do opracowywania niezbędnych informacji związanych z

    projektem budżetu gminy.

5. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.

6. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz

    zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi  i Radzie Gminy.

7. Wykonywanie – określonych przepisami prawa – obowiązków w zakresie 

    rachunkowości.

8. Nadzorowanie gospodarki finansowej w Gminie w jednostkach organizacyjnych,

    zakładach budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

9. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.

10. Prowadzenie nadzoru i kontroli finansowej w Urzędzie Gminy.

11. Przygotowywanie instrukcji w zakresie obiegu dokumentów finansowo księgowych.

12. Zapewnienie ochrony majątku komunalnego przez wskazanie jak

     ochrona ma wyglądać (np. ubezpieczenie).

13. Informowanie Rady Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji,

     która taką odmowę mogła spowodować.

14. Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o podatkach i opłatach

     lokalnych, o podatku rolnym oraz z ustawy o rachunkowości.

15. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i pracach komisji.

16. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem księgowo-podatkowym i

     pracownikiem prowadzącym kasę Urzędu.

22 0
Danuta Wiak Stanowisko:Skarbnik gminy
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30


Obowiązki:

1. Opracowywanie projektu budżetu Gminy.

2. Nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy.

3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań

    pieniężnych.

4. Przekazywanie pracownikom gminy, jednostkom organizacyjnym i zakładom

    budżetowym wytycznych do opracowywania niezbędnych informacji związanych z

    projektem budżetu gminy.

5. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.

6. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz

    zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi  i Radzie Gminy.

7. Wykonywanie – określonych przepisami prawa – obowiązków w zakresie 

    rachunkowości.

8. Nadzorowanie gospodarki finansowej w Gminie w jednostkach organizacyjnych,

    zakładach budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

9. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.

10. Prowadzenie nadzoru i kontroli finansowej w Urzędzie Gminy.

11. Przygotowywanie instrukcji w zakresie obiegu dokumentów finansowo księgowych.

12. Zapewnienie ochrony majątku komunalnego przez wskazanie jak

     ochrona ma wyglądać (np. ubezpieczenie).

13. Informowanie Rady Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji,

     która taką odmowę mogła spowodować.

14. Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o podatkach i opłatach

     lokalnych, o podatku rolnym oraz z ustawy o rachunkowości.

15. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i pracach komisji.

16. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem księgowo-podatkowym i

     pracownikiem prowadzącym kasę Urzędu.

23 0
Danuta Wiak Stanowisko:Skarbnik gminy
895 1
Danuta Wiak Stanowisko:Skarbnik gminy
490 2