Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Artur Karpiński Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: (081) 85 66 001 wew. 31
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30


Obowiązki:

1. Nadzór nad placówkami oświaty prowadzonymi przez gminę /szkoły, przedszkole/ w tym:

1)     organizowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola,

2)     prowadzenie ich akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkola,

3)     wykonywanie zadań wynikających z funkcji organu w zakresie awansu 

        zawodowego nauczycieli w szkołach na terenie gminy,

4)     zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i nadzór nad ich realizacją,

5)     wykonywanie bieżącego nadzoru w zakresie bezpiecznych i higienicznych

        warunków nauki,

6)     analizowanie wykorzystywanych środków finansowych na utrzymanie szkół, przedszkola i stołówek

       szkolnych,

7)     przyznawania stypendiów socjalnych i innych,

8)     organizowanie dowozu uczniów do szkół i nadzorowanie pracy kierowców,

9)     zapewnienie właściwej sieci szkół i oddziałów przedszkolnych.

2. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w trybie ustawy Prawo 

    zamówień publicznych na inwestycje, remonty, zakupy prowadzone przez

    gminę.

3. Prowadzenie remontów dróg gminnych, budynków komunalnych i budynku

    Urzędu Gminy oraz zakupu sprzętu i wyposażenia dla Urzędu.

4. Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz nadzór nad 

    osobami skierowanymi do tych prac.

5. Nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie

    bieżącego wprowadzania informacji.

6. Udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.

1. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.

3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących: 1) ustroju gminy - Statut Gminy, 2) funkcjonowania Urzędu - Regulamin Organizacyjny Urzędu, Regulamin Pracy Urzędu oraz okresowa ich aktualizacja.

4. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i na posiedzenia komisji.

5. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy.

6. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych.

7. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, zapewnienie udziału radnych na zebraniach wiejskich.

8. Nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego, terminowego załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy, składanych skarg i wniosków oraz analiz przyczyn ich powstawania podejmowanie działań je eliminujących.

9. Nadzorowanie spraw związanych z wyborami i referendami.

10. Prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (ZEW i GK, OPS, Biblioteka Publiczna).

11. Przygotowanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu.

12. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.

13. Koordynowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości przepisów obowiązujących administracji samorządowej.

14. Nadzór nad bieżącymi wydatkami związanymi z zakupem materiałów biurowych.

15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

16. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.

17. Przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom.

18. Organizowanie i nadzór nad praktykami zawodowymi uczniów i studentów.

19. Wykonywanie funkcji Pełnomocnika informacji niejawnych.

20. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą samodzielnych stanowisk w zakresie obsługi RG, ogólno-administracyjnym i kadr oraz stanowiskiem ds. rolnictwa, leśnictwa i statystyki. Kontrola podległych pracowników w zakresie właściwości rzeczowej.

21. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych i udzielanie instruktażu.

0 1
Artur Karpiński Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: (081) 85 66 001 wew. 31
Godziny przyjęć: 7.30 - 15.30
Obowiązki: 1. Nadzór nad placówkami oświaty prowadzonymi przez gminę /szkoły, przedszkole/ w tym: 1) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola, 2) prowadzenie ich akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkola, 3) wykonywanie zadań wynikających z funkcji organu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli w szkołach na terenie gminy, 4) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i nadzór nad ich realizacją, 5) wykonywanie bieżącego nadzoru w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 6) analizowanie wykorzystywanych środków finansowych na utrzymanie szkół, przedszkola i stołówek szkolnych, 7) przyznawania stypendiów socjalnych i innych, 8) organizowanie dowozu uczniów do szkół i nadzorowanie pracy kierowców, 9) zapewnienie właściwej sieci szkół i oddziałów przedszkolnych. 2. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na inwestycje, remonty, zakupy prowadzone przez gminę. 3. Prowadzenie remontów dróg gminnych, budynków komunalnych i budynku Urzędu Gminy oraz zakupu sprzętu i wyposażenia dla Urzędu. 4. Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz nadzór nad osobami skierowanymi do tych prac. 5. Nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie bieżącego wprowadzania informacji. 6. Udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji. 1. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska. 3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących: 1) ustroju gminy - Statut Gminy, 2) funkcjonowania Urzędu - Regulamin Organizacyjny Urzędu, Regulamin Pracy Urzędu oraz okresowa ich aktualizacja. 4. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i na posiedzenia komisji. 5. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy. 6. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych. 7. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, zapewnienie udziału radnych na zebraniach wiejskich. 8. Nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego, terminowego załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy, składanych skarg i wniosków oraz analiz przyczyn ich powstawania podejmowanie działań je eliminujących. 9. Nadzorowanie spraw związanych z wyborami i referendami. 10. Prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (ZEW i GK, OPS, Biblioteka Publiczna). 11. Przygotowanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu. 12. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej. 13. Koordynowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości przepisów obowiązujących administracji samorządowej. 14. Nadzór nad bieżącymi wydatkami związanymi z zakupem materiałów biurowych. 15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy. 16. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji. 17. Przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom. 18. Organizowanie i nadzór nad praktykami zawodowymi uczniów i studentów. 19. Wykonywanie funkcji Pełnomocnika informacji niejawnych. 20. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą samodzielnych stanowisk w zakresie obsługi RG, ogólno-administracyjnym i kadr oraz stanowiskiem ds. rolnictwa, leśnictwa i statystyki. Kontrola podległych pracowników w zakresie właściwości rzeczowej. 21. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych i udzielanie instruktażu.
23 2
Artur Karpiński Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: (081) 85 66 001 wew. 31
22 3
Artur Karpiński Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: (081) 85 66 001 wew. 31
24 4